Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Bronnen

DUTO wiki >  Bronnen


Bron Afkorting Beschrijving    
A Glossary of Archival and Records Terminology SSA-Glossary The Glossary contains more than 2,000 defined entries, more than 600 lead-in terms, and nearly 700 citations from some 280 sources, and is based primarily on archival literature in the United States and Canada.
Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur (1992) Aiob
Actieplan Open overheid AOO
Archiefbesluit 1995 Ab1995
Archiefregeling AR
Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen ANV
Archiefvisie (2011) AV
Archiefwet 1995 AW1995
Baseline Informatiehuishouding Gemeenten (2011) Deel 1 - 4 BIHG
Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid (2009) Deel I - III BIHR
Belangen in balans: Handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd BiB Deze handreiking is een wegwijzer voor het waarderen van archiefbescheidenInformatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995. voor een verantwoorde selectiea. Geheel van activiteiten gericht op het scheiden van voor blijvende bewaring en voor vernietiging te eniger tijd bestemde archiefbescheiden. b. Activiteit binnen de selectie als onder a. waarbij de voor blijvende bewaring en de voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden daadwerkelijk worden gescheiden.. Zij is gebaseerd op een combinatie van eisen in de bestaande wet- en regelgeving, inzichten uit onderzoeken en een aantal pilots. De handreiking beschrijft waarderingActiviteit binnen de selectie waarbij door bestudering van de context van informatieobjecten wordt bepaald welke categorieën informatieobjecten voor tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking komen, al dan niet onder toekenning van bewaartermijnen. en selectie in de digitale tijd. Dat komt vooral tot uitdrukking in het moment waarop deze activiteiten plaatsvinden – rondom het moment van creatie – en een grote nadruk op het kennen van de processen waaruit de archiefbescheiden voortkomen.
Bronnen/totaal
Digitalisering en archivering informatiehuishouding (2013) DTR.0
Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid (Rijksoverheid, 2012) DDD (EAR)
Duurzaam Digitaal Depot - Programma van eisen (2010) ED3
Duurzaamheid duurt het langst EGI2014 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 15 januari 2014 het rapport Duurzaam duurt het langst van de Erfgoedinspectie aan de Tweede Kamer aangeboden, mede namens de minister voor Wonen en Rijksdienst.

Belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de kerndepartementen al vergevorderd zijn met het invoeren van digitaal documentbeheer en digitaal archiveren, maar dat er nog een forse inspanning nodig is om de ambities voor een duurzaam toegankelijkToegankelijk betekent vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar voor degenen die er recht op hebben, vanaf het moment van ontstaan en voor zolang als noodzakelijk. Duurzaam betekent dat de toegankelijkheid van de informatie bestand is tegen veranderingen van elke aard. digitaal informatiebeheer bij het Rijk te kunnen verwezenlijken.

Deze inspanning zal vooral gericht moeten zijn op het duurzaam beheer van digitale informatie en op het digitaal samenwerken en kunnen uitwisselen van digitale documenten. Dan pas kan het digitale archief optimaal functioneren voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de departementen, de interne en publieke verantwoording en als bron voor wetenschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek.
Een dementerende overheid? De Rijksarchiefinspectie heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke wijze digitale bedrijfsvoerings- en verantwoordingsinformatie bij de centrale overheid beheerd wordt. We hebben onderzoeken uitgevoerd bij drie omvangrijke overheidsorganisaties. Ook bij doorlichtingen van ministeries en kortere inspecties stonden we stil bij de beschikbaarheid, ordening en toegankelijkheid van digitale informatie. Hierdoor kunnen we een beeld schetsen van 'the state of the art' bij de centrale overheid, de knelpunten en de oplossingen. Daarover rapporteren we in deze publicatie.
Hergebruik overheidsinformatie en Open Data (2011) HoOd
I-strategie Rijk (2011) I-strat. 1
ISO 14721:2012 en: Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model ISO14721 Een kader voor het langdurig bewaren van informatieobjecten met als belangrijkste onderdelen:

een beschrijving van de functies voor een systeem voor het langdurig bewaren van informatieobjecten;

een beschrijving van de informatiestructuur van informatieobjecten.
… overige resultaten
wiki Nationaal Archief