Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Categorieën (Vervallen)

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Categorieën (Vervallen)
info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Per categorieAanduiding van een verzameling entiteiten met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken, zoals vastgelegd in een classificatieschema. processen is vastgelegd welke categorieën informatieobjecten naar hun functie worden ontvangen en gecreëerd bij de uitvoering van processen die tot die categorie behoren.

Toelichting

Reden vervallen: implementatiekeuze.

De organisatie legt per categorie processen vast welke categorieën informatieobjecten naar hun functie worden ontvangen en gecreëerd bij de uitvoering van processen. Daarbij maakt men gebruik van de classificatieschemaAanduiding van het systematisch ordenen van entiteiten in categorieën.'s voor processen en informatieobjecten (zie respectievelijk Eis 5 en 6). Het resultaat is een kruistabel.

Een duidelijke toepassing van deze eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. zien we bij zaakgericht werken. Daarbij onderscheidt men 'zaaktypen' - oftewel: categorieën van zaken/processen met overeenkomstige kenmerken. Vaak wordt per zaaktype vastgelegd welke informatieobjecten aanwezig kunnen, mogen of minimaal aanwezig móeten zijn. Wordt de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. behandeld, dan kan daarop worden gecontroleerd. Een zaak mag bijvoorbeeld pas worden afgesloten als alle vereiste informatieobjecten aanwezig zijn.

Voorbeelden

Zaakgericht werken

Bronverwijzingen

De redactie van DUTO vond geen bronnen op het niveau van wet- en regelgeving en overheidsstandaarden die deze eis onderbouwen. De Archiefregeling, gaat over het toevoegen van metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. en is daarmee geen directe onderbouwing van deze eis.

Overweging

Het woord 'procescategorie' of 'categorie processen' staat voor een groep processen met overeenkomstige kenmerken. Bijvoorbeeld overeenkomsten in processtructuur, zoals vergunningverlening. Bedoelt men met 'procesSamenhangend geheel van stappen en procedures voor de uitvoering van een taak.' de uitvoering van één concreet proces, dan kan  men zo nodig het woord 'procesinstantie' gebruiken. 'Instantie' staat voor één concrete entiteitElk concreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen c.q. één concrete uitvoering.

Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteriawiki Nationaal Archief