Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Metadatavertaling (Vervallen)

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Metadatavertaling (Vervallen)
info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Voor metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. van informatieobjecten die niet gebaseerd zijn op een actueel standaard metagegevensschemaBeschrijving van de structuur en betekenis van de metagegevens van een informatieobject., zijn vertaalschemaInstructie hoe metagegevens die voldoen aan metagegevensschema A, vertaald kunnen worden naar metagegevens die voldoen aan metagegevensschema B.'s beschikbaar naar en van actuele standaard metagegevensschema's.

Doel

Reden vervallen: betreft eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. aan metagegevens. Daarvoor wordt nu verwezen naar de Richtlijn Metagegevens Overheid

Toelichting

Metagegevens worden toegevoegd aan informatieobjecten om ze later te kunnen gebruiken. Ze beschrijven onder andere de contextDe entiteiten die direct en/of indirect de inhoud, structuur en wijze van bevraging van een informatieobject bepalen. van een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit.. Maar spelen ook een belangrijke rol bij het zoeken en (terug)vinden van informatieobjecten. Zoals uitgelegd in Eis 10, is het belangrijk om bij het opslaan én bij het zoeken en vinden van informatieobjecten uit te gaan van dezelfde metagegevensschema's en bijbehorende waardenverzamelingen. Zijn er verschillen, dan worden ze overbrugd met vertaalschema's (of: vertaaltabellen).

Verschillen onstaan op diverse manieren. Bijvoorbeeld daar waar niet wordt gewerkt met een gestandaardiseerd metagegevensschema. Bij verandering van standaard metagegevensschema's. Of doordat een zoekfunctie uitgaat van een metagegevensschema dat afwijkt van het schema dat werd gebruikt bij het opslaan van informatieobjecten. Een vertaalschema hoort altijd bij twee metagegevensschema's: het vertaalt het ene schema naar het andere. Hieronder een paar voorbeeldsituaties:

  • Een gemeente werkt met een eigen metagegevensschema. Maar: raadsnotulen moeten - in het kader van 'open raadsinformatie' - ook gevonden kunnen worden met een landelijke zoekfunctie. Die landelijke zoekfunctie gaat uit van een eigen standaard voor metagegevens. Voor het aanleveren van metagegevens aan de centrale repository van die landelijke zoekfunctie, is een vertaling nodig van de metagegevens die horen bij het metagegevensschema dat wordt gebruikt voor de lokale zoekfunctie;
  • Op landelijk niveau wordt uitgegaan van het OWMS; de metagegevensstandaard van de overheid voor publicaties op internet. Ook dan is een vertaling nodig, zelfs als lokaal gebruik is gemaakt van het TMLO, de landelijke metagegevensstandaard van de lokale overheden voor het opslaan van informatieobjecten;
  • Een decentrale zorgdragerDegene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden. wil digitaal archief overbrengen naar het e-depot van een regionale archiefdienst. Deze stelt eisen aan de aanlevering, onder meer op het vlak van bestandsformaten en metagegevens. Voor de metagegevens gaat de archiefdienst uit van een actuele landelijke standaard. Maar de aan te leveren informatieobjecten zijn jaren eerder ontstaan - toen die actuele landelijke standaard nog niet bestond. Overbrenging kan dan pas na een conversieHet omzetten van een informatieobject van het ene medium naar het andere, of van het ene formaat naar het andere. (vertaling). 
  • Een landelijke zoekfunctie zoekt in diverse lokaal ontstane verzamelingen informatieobjecten. De zoekfunctie werkt met standaard trefwoorden, gebaseerd op een landelijke metagegevensstandaard. De metagegevens in de lokale verzamelingen informatieobjecten zijn gebaseerd op lokale metagegevensschema's. Maar: bij elke verzameling is wel een vertaalschema naar het landelijke schema. Met behulp van die vertaalschema's vertaalt de zoekfunctie de 'eigen' trefwoorden naar trefwoorden die passen bij de metagegevens in de lokale verzamelingen. Zo vindt de gebruiker toch de juiste informatieobjecten.


Bronverwijzingen

De DUTO-redactie vond geen bronnen - op het niveau van eisen in wet- en regelgeving en overheidsstandaarden - die deze eis onderbouwen.

Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteriawiki Nationaal Archief