Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Beperkte openbaarheid (Vervallen)

Regel 2: Regel 2:
 
|Elementtype=Eis
 
|Elementtype=Eis
 
|Prefix=Eis
 
|Prefix=Eis
|Nummer=30
+
|Nummer=(vervallen)
|Nr. DUTO 0.1=19
+
|ID=DUTO-0030
 
|Eis=Is de openbaarheid van een informatieobject beperkt, dan staat in de [[DUTO:metagegevens|metagegevens]] welke personen en groepen wel toegang hebben en wat de wettelijke gronden van de beperking zijn.  
 
|Eis=Is de openbaarheid van een informatieobject beperkt, dan staat in de [[DUTO:metagegevens|metagegevens]] welke personen en groepen wel toegang hebben en wat de wettelijke gronden van de beperking zijn.  
 
|Toelichting='''Reden vervallen: betreft eis aan metagegevens. Daarvoor wordt nu verwezen naar de Richtlijn Metagegevens Overheid.'''
 
|Toelichting='''Reden vervallen: betreft eis aan metagegevens. Daarvoor wordt nu verwezen naar de Richtlijn Metagegevens Overheid.'''

Versie van 3 aug 2016 om 14:32

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Beperkte openbaarheid (Vervallen)
info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Is de openbaarheid van een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. beperkt, dan staat in de metagegevens welke personen en groepen wel toegangRecht, gelegenheid of hulpmiddel voor het vinden, gebruiken of terugzoeken van informatie. hebben en wat de wettelijke gronden van de beperking zijn.  

Toelichting

Reden vervallen: betreft eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. aan metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven.. Daarvoor wordt nu verwezen naar de Richtlijn Metagegevens Overheid.

Een veelvoorkomende beperking is de beperking op de toegang tot privacygevoelige gegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daartoe rekenen we ook de beperking van de rechten om gegevens te wijzigen. De metagegevens geven aan welke personen bevoegd zijn om gegevens in te zien of te bewerken. Dan gaat het niet om namen, maar om functies/rollen in de organisatie.

Overheidsinformatie is in principe openbaar (voor iedereen toegankelijk). Voor beperking op de toegang - ook na overbrengingVerplichte procedure uit de Archiefwet om overheidsinformatie die blijvend bewaard moet worden na uiterlijk twintig jaar aan een daarvoor aangewezen archiefbewaarplaats over te dragen - wordt verwezen naar de Archiefwet 1995 en de Wet hergebruik overheidsinformatieInformatie die de overheid zelf maakt of ontvangt bij het uitvoeren van haar taken. (Who). Is de toegang op blijvend te bewaren informatieobject (ook) na overbrenging beperkt, dan staat in de metagegevens wat de wettelijke gronden daarvan zijn. De zorgdragerDegene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden. kan slechts voor een bepaalde termijn beperkingen stellen en met het oog op:

  • a. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
  • b. het belang van de Staat of zijn bondgenoten;
  • c. het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
Sinds de Europese regelgeving over privacy moeten organisaties kunnen aantonen hoe zij datalekken voorkomen in hun werkprocessen en applicaties. Dit wordt ook wel security by besign genoemd.


Bronverwijzingen

Bronnen in de betekenis van onderbouwing van de eis op het niveau van wet- en regelgeving en vastgestelde standaarden:

Archiefwet 1995 , Artikel 15

Wet op hergebruik van overheidsinformatie

WBP

Europese privacyrichtlijn

Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteria


wiki Nationaal Archief