Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Verantwoording over vernietigen (Vervallen)

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Verantwoording over vernietigenProces van verwijderen of wissen van archiefbescheiden zonder dat zij weer gereconstrueerd kunnen worden. (Vervallen)
info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Na het vernietigen van een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. zijn metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. beschikbaar voor het kunnen afleggen van verantwoording over het vernietigen. De overige metagegevens zijn vernietigd.

Toelichting

Reden vervallen: overbodig. Deze eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. hoort bij Eis 34, die beschrijft dat informatieobjecten na afloop van de bewaartermijnDe termijn waarna de zorgdrager een informatieobject moet vernietigen dat voor vernietiging in aanmerking komt. vernietigd moeten zijn. Artikel 8 van het Archiefbesluit 1995 zegt dat de zorgdragerDegene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden. een verklaring heeft opgemaakt van de vernietiging van archiefstukken. Zo'n verklaring heet doorgaans 'vernietigingslijst'. De verklaring bevat ten minste een specificatie van de vernietigde archiefstukken en geeft ook aan op grond waarvan de vernietiging is uitgevoerd, en op welke wijze. De verklaring wordt bewaard door het overheidsorgaanOrganisatie die volgens de Archiefwet 1995 een overheidsorgaan is. waaronder de archiefstukken zouden berusten als ze niet waren vernietigd.


Bronverwijzingen

Bronnen die deze eis - het op het niveau van wet- en regelgeving en overheidsstandaarden - onderbouwen zijn: * Archiefbesluit 1995: artikel 8.

Overweging

De formulering van deze eis geeft aan dat het gaat om de bereikte staat. Niet om de daartoe uit te voeren acties.

Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteriawiki Nationaal Archief