Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Geautomatiseerd toevoegen en automatiseren (Vervallen)

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Geautomatiseerd toevoegen en automatiseren (Vervallen)
info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Metagegevens van informatieobjecten worden geautomatiseerd toegevoegd en geactualiseerd.

Toelichting

Reden vervallen: implementatiekeuze.

Veel metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. kan een organisatie geautomatiseerd genereren. Dat gebeurt bij voorkeur vanuit het bronprocesHet werkproces waarin een informatieobject is ontvangen of opgemaakt., bij het creëren van de informatie. En niet nadien - op basis van de inhoud van al bestaande en opgeslagen informatie.

Daarnaast is het belangrijk om voor metagegevens gebruik te maken van zoveel mogelijk gestandaardiseerde waarden uit de digitale waardenverzamelingen die bij de inrichting horen, waaronder waardentabellen. Zulke waardentabellen zijn onder andere classificatieschemaAanduiding van het systematisch ordenen van entiteiten in categorieën.'s voor bijvoorbeeld processen en informatieobjecten (denk bij het laatste aan de NEN 2084). Maar ook bestaande registraties, zoals een personeelsbestand met daarin informatie over bij processen betrokken medewerkers (actoren).

Voorbeeld

Zaakgericht werken is een goed voorbeeld van werken met voorgedefinieerde waarden. Een Zaaktypecatalogus (ZTC) bevat per gestandaardiseerd procesSamenhangend geheel van stappen en procedures voor de uitvoering van een taak. verschillende parameters die het proces beschrijven en dus per soort proces een vaste waarde hebben. Voorbeelden van zulke parameters zijn:

  • de procescategorie waartoe een uit te voeren proces behoort (de naam van het zaaktype);
  • het (de) onderwerp(en) van de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. oftewel het proces (zaakobjecttype);
  • voorkomende rollen van bij de zaak betrokken actoren (roltypen);
  • mogelijke soorten resultaten (resultaattype);
  • mogelijke soorten besluiten (besluittype) van het proces;
  • bij een zaak horende soorten documenten (documenttypen oftewel categorieën informatieobjecten zoals benoemd in de NEN 2084);
  • een aanduiding van de vertrouwelijkheid waarmee men de informatie over de zaak moet behandelen;
  • de te doorlopen processtappen en te bereiken statussen van het proces;
  • standaard bewaartermijnen.


Bronverwijzingen

De DUTO-redactie vond geen bronnen die deze eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. onderbouwen op het niveau van eisen in wet- en regelgeving en overheidsstandaarden.

Wel past deze eis bij het landelijke beleid van een digitale overheid. Zie de Visiebrief digitale overheid 2017. Daarnaast zegt de niet door de Nederlandse overheid vastgestelde norm NEN-ISO 16175-1:2010 en: Informatie en documentatie - Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 1: Overzicht en de verklaring inzake basisbeginselen onder punt 11 van paragraaf 3.2: "As much metadata as possible should be system generated."

Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteriawiki Nationaal Archief