Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Melding

Let op: DUTO verhuist vanaf 5 april naar de website van het Nationaal Archief. Vanaf dat moment is de wiki beschikbaar op https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/duto

Overzicht wijzigingen

DUTO wiki >  Overzicht wijzigingen

Versie 1.0 (12 april 2016)

DUTO 1.0 is vastgesteld door de DUTO-stuurgroep. Daarmee zijn de statussen 'kandidaat publiceren' en 'kandidaat vervallen' gewijzigd in 'gepubliceerd' respectievelijk 'vervallen'. Verder is DUTO 1.0 gelijk aan DUTO 0.4.

Versie 0.4. (17 maart 2016)

Versie 0.4 is de kandidaatversie voor vaststelling door de stuurgroep DUTO.

Op DUTO 0.3 heeft tot 4 januari een reviewronde plaatsgevonden. Reviewers deelden hun bevindingen, en discussieerden met de redactie over verbeteringen van DUTO. Na de reviewronde zijn met input van de reviewers teksten aangescherpt en verbeterd, onduidelijkheden verhelderd, eisen geherformuleerd, voorbeelden toegevoegd en implementatieadviezen uitgebreid.

De belangrijkste wijzigingen 0.3:

 • Eisen met betrekking tot essentiële kenmerkenDe kenmerken van een informatieobject die de maatstaf zijn voor het vaststellen van de authenticiteit van het informatieobject. zijn in deze versieEen afzonderlijk informatieobject uit een reeks die door opeenvolgende wijzigingen is ontstaan. als concept opgenomen omdat ze nog ter discussie staan. Het is de bedoeling dat ze na deze discussie opgenomen worden in een volgende versie.
 • Op veel plaatsen formuleringen aangepast die tot onduidelijkheid of verkeerde interpretatie konden leiden.
 • Alle eisen met betrekking tot metadatering zijn vervallen. Dit betreft eisen: 1, 2, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 en 33. In plaats daarvan is in Eis 11 opgenomen dat de metagagevens in (de weergavePresentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor menselijke interpretatie. en exportPresentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor machinale interpretatie. van) een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. moeten voldoen aan de Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie. Reden voor deze aanpassing is de wens van doelgroep van DUTO om de afstemming met bestaande richtlijnen te verbeteren.
 • Scope is expliciet beperkt tot de eisen die relevant zijn vanuit het perspectief van het gebruik van overheidsinformatieInformatie die de overheid zelf maakt of ontvangt bij het uitvoeren van haar taken. (en niet vanuit het perspectief van beheer van informatie). Formuleringen van eisen zijn daarbij aangepast. Eisen die niet relevant zijn vanuit het perspectief van de gebruikers zijn vervallen. Dit betreft eisen: 2, 3, 7, 8, 9, 23, 24, 28, 37, 38, 39 en 40. Een deel van deze eisen is verwerkt in implementatieadviesen.
 • Eis 29 (“informatie is openbaar, tenzij”) is afgezwakt tot "Een informatieobject is toegankelijk voor iedereen die inzagerecht heeft". Reden hiervoor is dat de keuze wat wel of niet openbaar is buiten de scope van DUTO valt. 
 • Eis 12 is vervallen omdat het metagegevensschemaBeschrijving van de structuur en betekenis van de metagegevens van een informatieobject. onderdeel is van het informatiemodelBeschrijving van de structuur en betekenis van de informatieobjecten in een bepaald domein..
 • Eis 35 is vervallen omdat deze verder ging dan de wetgeving vereist. In plaats daarvan aan eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. 34 toegevoegd "Na vernietiging van een informatieobject is er een verklaring van vernietigingEen verklaring of proces-verbaal waarin de vernietiging van informatieobjecten wordt vastgelegd. beschikbaar".
 • Eis 6 is vervallen omdat een classificatieschemaAanduiding van het systematisch ordenen van entiteiten in categorieën. voor informatieobjecten onderdeel is van het informatiemodel.
 • Eis 11 is vervallen omdat deze eis was niet in overeenstemming met de bedoeling van het begrip essentiële kenmerken.
 • Eis 4 is nu geformuleerd in termen van informatiemodel
 • De eis dat de zoekfunctie zich kan meten aan de gangbare internetzoekmachines is afgezwakt tot ‘vindbaar binnen redelijke tijd en inspanning’;
 • Aan de eisen zijn de velden 'titel', 'doel' en 'implementatieadvies' toegevoegd.
 • Het veld 'standaarden' bij de eisen is vervallen omdat de betekenis daarvan verwarring gaf. Die inhoud van dit veld is verdeeld over de velden 'implementatieadvies' en 'bronverwijzingen'.
 • Voorbeelden ontleend aan zaakgericht werken zijn afgezwakt omdat ze ten onrechte de indruk wekten dat DUTO uitgaat van zaakgericht werken.
 • Het begrip 'reproductieResultaat van de conversie van een informatieobject (het origineel) naar een ander informatieobject.' is vervangenReproductie van records met als doel tot vernietiging van de oorspronkelijke records te kunnen overgaan. door 'export'.
 • Definities van 'informatieobject' en 'authentiek' aangepast aan de NORA-definities.
 • De relatie tot de OAIS-definitie van 'informatieobject' toegelicht.
 • Toelichting op versiebeheer toegevoegd.
 • Definities van begrippen die niet (meer) gebruikt worden zijn vervallen.

Versie 0.3 (30 november 2015)

Versie voor openbare review. Wijzigingen gebaseerd op de reviews op versie 0.1 en 0.2. Dit is de eerste online versie van DUTO. Het reviewcommentaar is opgenomen in de opmerkingen onderaan de pagina's (alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers).

Versie 0.2 (revisie 1, 27 augustus 2015)

Versie bedoeld voor interne review binnen het Nationaal Archief. Op basis van de reacties is besloten deze versie niet verder te verspreiden en den opzet van DUTO op een aantal punten aan te passen.

Versie 0.1 (revisie 8, 13 maart 2015)

Eerste versie die breed verspreid is. Met als doel eerste inzichten te toetsen. Op deze versie heeft een openbare review plaatsgevonden.

wiki Nationaal Archief