Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Alle begrippen in Duurzame Toegankelijkheid

DUTO wiki > Begrippen > Alle begrippen in Duurzame Toegankelijkheid


LET OP: De onderstaande lijst met DUTO-begrippen bevat ook begrippen die, naar verwachting, zullen vervallen in de volgende versieEen afzonderlijk informatieobject uit een reeks die door opeenvolgende wijzigingen is ontstaan. en begrippen die nog ter discussie staan. Het onderscheid wordt aangegeven in het veld 'publicatiestatus':

  • Gepubliceerd: Onderdeel van de actuele versie van DUTO. (NB in deze versie niet van toepassing.)
  • Vervallen: Geen onderdeel van de actuele versie van DUTO. Onderdeel van een vorige versie.
  • Concept: Geen onderdeel van de actuele versie van DUTO. Inhoud staat nog ter discussie. Mogelijk onderdeel van een volgende versie.
  • Kandidaat publicatie: Wordt onderdeel van de volgende versie van DUTO, als de stuurgroep akkoord gaat.
  • Kandidaat vervallen: Vervalt in de volgende versie van DUTO, als de stuurgroep akkoord gaat.
Begrip Definitie Publicatiestatus
Aggregatie Een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. dat is samengesteld uit andere informatieobjecten (de componenten van de aggregatieEen informatieobject dat is samengesteld uit andere informatieobjecten (de componenten van de aggregatie).). Gepubliceerd
Archiefbescheiden Informatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995. Gepubliceerd
Archiefbewaarplaats Een bij of volgens de Archiefwet 1995 aangewezen bewaarplaats die het beheer van blijvend te bewaren overheidsinformatieInformatie die de overheid zelf maakt of ontvangt bij het uitvoeren van haar taken. als taak heeft en daarin gespecialiseerd is. Gepubliceerd
Archiefruimte Een ruimte, bestemd of aangewezen, voor de bewaring van archiefbescheidenInformatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995. in afwachting van hun overbrengingVerplichte procedure uit de Archiefwet om overheidsinformatie die blijvend bewaard moet worden na uiterlijk twintig jaar aan een daarvoor aangewezen archiefbewaarplaats over te dragen. Gepubliceerd
Archiefstuk Enkelvoud van 'archiefbescheiden'. Gepubliceerd
Authentiek informatieobject Informatieobject waarvan kan worden bewezen: a) dat het is wat het beweert te zijn; b) dat het opgemaakt of verzonden is door de persoon die beweert het te hebben opgemaakt of verzonden, en c) dat het opgemaakt of verzonden is op het tijdstip als aangegeven. Gepubliceerd
Beheeromgeving Geheel van voorzieningen waar een beheerder over kan beschikken om informatie te beheren. Gepubliceerd
Bestandsformaat De code waarin digitale gegevens op een gegevensdrager zijn opgeslagen in een computerbestandGeordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door een elektronisch apparaat (computer, smartphone, videorecorder enzovoort) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken..
Bewaartermijn De termijn waarna de zorgdragerDegene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden. een informatieobject moet vernietigenProces van verwijderen of wissen van archiefbescheiden zonder dat zij weer gereconstrueerd kunnen worden. dat voor vernietiging in aanmerking komt. Gepubliceerd
Bronapplicatie Eerste beheerapplicatie van een informatieobject. Gepubliceerd
Bronproces Het werkproces waarin een informatieobject is ontvangen of opgemaakt. Gepubliceerd
Categorie Aanduiding van een verzameling entiteiten met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken, zoals vastgelegd in een classificatieschemaAanduiding van het systematisch ordenen van entiteiten in categorieën.. Gepubliceerd
Classificatie Ordening van entiteiten in categorieën op basis een classificatieschema. Gepubliceerd
Classificatieschema Aanduiding van het systematisch ordenen van entiteiten in categorieën. Gepubliceerd
Computerbestand Geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door een elektronisch apparaat (computer, smartphone, videorecorder enzovoort) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken. Gepubliceerd
Context De entiteiten die direct en/of indirect de inhoud, structuur en wijze van bevraging van een informatieobject bepalen. Gepubliceerd
Conversie Het omzetten van een informatieobject van het ene medium naar het andere, of van het ene formaat naar het andere. Gepubliceerd
Digitaal depot Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat het duurzaam beheren van te bewaren digitale informatie mogelijk maakt. Gepubliceerd
Duurzaam bestandsformaat Bestandsformaat dat als geschikt is beoordeeld voor de vastlegging van een duurzaam informatieobjectInformatieobject dat voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitscriteria gedurende de hele beoogde levensduur.. Gepubliceerd
Duurzaam informatieobject Informatieobject dat voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitscriteria gedurende de hele beoogde levensduur. Gepubliceerd
Duurzaam toegankelijk Toegankelijk betekent vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar voor degenen die er recht op hebben, vanaf het moment van ontstaan en voor zolang als noodzakelijk. Duurzaam betekent dat de toegankelijkheid van de informatie bestand is tegen veranderingen van elke aard. Gepubliceerd
Eis Behoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. Gepubliceerd
Entiteit Elk concreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen Gepubliceerd
Essentiële kenmerken De kenmerken van een informatieobject die de maatstaf zijn voor het vaststellen van de authenticiteit van het informatieobject. Concept
Export Presentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor machinale interpretatie. Gepubliceerd
Gebruiksomgeving Geheel van voorzieningen waar een gebruiker (mens of machine) over kan beschikken om toegangRecht, gelegenheid of hulpmiddel voor het vinden, gebruiken of terugzoeken van informatie. te krijgen tot informatie. Gepubliceerd
Gelijkluidend Eigenschap dat een reproductieResultaat van de conversie van een informatieobject (het origineel) naar een ander informatieobject./weergavePresentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor menselijke interpretatie. de essentiële kenmerkenDe kenmerken van een informatieobject die de maatstaf zijn voor het vaststellen van de authenticiteit van het informatieobject. van het origineel juist en volledig representeert/weergeeft. Concept
Historische versie Voorgaande versie van een informatieobject. Gepubliceerd
Identificatiekenmerk Uniek kenmerk van een entiteitElk concreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen. Gepubliceerd
Informatiemodel Beschrijving van de structuur en betekenis van de informatieobjecten in een bepaald domein. Gepubliceerd
Informatieobject Een op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. Gepubliceerd
Kwaliteitsmanagementsysteem Het geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende elementen waarmee de organisatie beleid en doelstellingen bepaalt voor de kwaliteit van het informatiebeheer, inclusief het behalen van deze doelstellingen. Gepubliceerd
Metagegevens Gegevens die een informatieobject beschrijven. Gepubliceerd
Metagegevensschema Beschrijving van de structuur en betekenis van de metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. van een informatieobject. Gepubliceerd
Migratie Handeling waarbij records worden overgezet van het ene systeem naar het andere, met behoud van authenticiteit, integriteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid. Gepubliceerd
Ondersteunde gebruikersomgeving Gebruikersomgeving die door de zorgdrager ondersteund wordt voor de weergave van zijn informatieobjecten. Gepubliceerd
Open standaard Afspraken vastgelegd in specificatiedocumenten die beheerd worden in een open standaardisatieproces dat voldoet aan: laagdrempelige beschikbaarheid van documentatie, geen hindernissen op basis van intellectuele eigendomsrechten, inspraakmogelijkheden, en onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatie-organisatie. Gepubliceerd
Overbrenging Verplichte procedure uit de Archiefwet om overheidsinformatie die blijvend bewaard moet worden na uiterlijk twintig jaar aan een daarvoor aangewezen archiefbewaarplaatsEen bij of volgens de Archiefwet 1995 aangewezen bewaarplaats die het beheer van blijvend te bewaren overheidsinformatie als taak heeft en daarin gespecialiseerd is. over te dragen Gepubliceerd
Overdragen Veranderen van de zorgDe algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid van de overheidsorganen voor de uitvoering van de Archiefwet, elk op eigen terrein. voor, eigendom van en/of verantwoordelijkheid voor het beheer van archiefstukken.
Overheidsinformatie Informatie die de overheid zelf maakt of ontvangt bij het uitvoeren van haar taken. Gepubliceerd
Overheidsorgaan Organisatie die volgens de Archiefwet 1995 een overheidsorgaanOrganisatie die volgens de Archiefwet 1995 een overheidsorgaan is. is. Gepubliceerd
Preservering Processen en activiteiten die betrekking hebben op de zorg voor de technische en intellectuele instandhouding van authentieke archiefstukken door de tijd heen. Gepubliceerd
Proces Samenhangend geheel van stappen en procedures voor de uitvoering van een taak. Gepubliceerd
Procesgebonden informatie(object) Informatie(object) ontvangen of gemaakt bij het uitvoeren van een werkproces (het bronprocesHet werkproces waarin een informatieobject is ontvangen of opgemaakt.). Gepubliceerd
Reproductie Resultaat van de conversieHet omzetten van een informatieobject van het ene medium naar het andere, of van het ene formaat naar het andere. van een informatieobject (het origineel) naar een ander informatieobject. Concept
Selectie a. Geheel van activiteiten gericht op het scheiden van voor blijvende bewaring en voor vernietiging te eniger tijd bestemde archiefbescheiden. b. Activiteit binnen de selectiea. Geheel van activiteiten gericht op het scheiden van voor blijvende bewaring en voor vernietiging te eniger tijd bestemde archiefbescheiden. b. Activiteit binnen de selectie als onder a. waarbij de voor blijvende bewaring en de voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden daadwerkelijk worden gescheiden. als onder a. waarbij de voor blijvende bewaring en de voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden daadwerkelijk worden gescheiden. Gepubliceerd
Selectielijst Beschrijving van categorieën procesgebonden informatieobjecten die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen, voorafgegaan door een verantwoording. Daarin staan de termijnen na het verstrijken waarvan de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden. Gepubliceerd
Substitutie Het vervangenReproductie van records met als doel tot vernietiging van de oorspronkelijke records te kunnen overgaan. van archiefinformatie door reproducties. De originelen worden vernietigd. Gepubliceerd
Toegang Recht, gelegenheid of hulpmiddel voor het vinden, gebruiken of terugzoeken van informatie. Gepubliceerd
Toegankelijke informatie Informatie die binnen redelijke tijd vindbaar en bruikbaar is. Gepubliceerd
Toegankelijkheidsniveau Vastgestelde set kwaliteitseisen voor de toegankelijkheid van informatieobjecten die behoren tot een bepaalde risicoklasse. Gepubliceerd
Toegankelijksheidsniveau Beschrijving van een verzameling kwaliteitseisen ten aanzien van de duurzame toegankelijkheid van informatie. Gepubliceerd
Verklaring van vernietiging Een verklaring of procesSamenhangend geheel van stappen en procedures voor de uitvoering van een taak.-verbaal waarin de vernietiging van informatieobjecten wordt vastgelegd. Gepubliceerd
Vernietigen Proces van verwijderen of wissen van archiefbescheiden zonder dat zij weer gereconstrueerd kunnen worden. Gepubliceerd
Versie Een afzonderlijk informatieobject uit een reeks die door opeenvolgende wijzigingen is ontstaan. Gepubliceerd
Versiereeks Reeks van opeenvolgende informatieobjecten die door wijzigingen op die informatieobjecten is ontstaan. Gepubliceerd
Vertaalschema Instructie hoe metagegevens die voldoen aan metagegevensschemaBeschrijving van de structuur en betekenis van de metagegevens van een informatieobject. A, vertaald kunnen worden naar metagegevens die voldoen aan metagegevensschema B. Gepubliceerd
Vervangen Reproductie van records met als doel tot vernietiging van de oorspronkelijke records te kunnen overgaan. Gepubliceerd
Waardering Activiteit binnen de selectie waarbij door bestudering van de contextDe entiteiten die direct en/of indirect de inhoud, structuur en wijze van bevraging van een informatieobject bepalen. van informatieobjecten wordt bepaald welke categorieën informatieobjecten voor tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking komen, al dan niet onder toekenning van bewaartermijnen. Gepubliceerd
Weergave Presentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor menselijke interpretatie. Gepubliceerd
Zaak Een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. Gepubliceerd
Zorg De algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid van de overheidsorganen voor de uitvoering van de Archiefwet, elk op eigen terrein. Gepubliceerd
Zorgdrager Degene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden. Gepubliceerd
wiki Nationaal Archief