Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Eis 10 - Standaard formaat

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Eis 10 - Standaard formaat
DUTO-0021info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

De exportPresentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor machinale interpretatie. van een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. voldoet aan een open standaardAfspraken vastgelegd in specificatiedocumenten die beheerd worden in een open standaardisatieproces dat voldoet aan: laagdrempelige beschikbaarheid van documentatie, geen hindernissen op basis van intellectuele eigendomsrechten, inspraakmogelijkheden, en onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatie-organisatie. formaat.

Doel

De export is op zo veel mogelijk plaatsen bruikbaar, zonder afhankelijk te zijn van één leverancier. Nu en in de toekomst.

Toelichting

Bij een open standaard formaat is de kans groter dat er softwareondersteuning is voor het openen en verwerken van de export. Dat bevordert de bruikbaarheid van de export tegen redelijke kosten. Het is daarvoor echter geen garantie: ook een open standaard kan in ongebruik raken. Omgekeerd zijn er niet-open formaten die door veel leveranciers ondersteund worden. Zoals de formaten van Microsoft Office. 

Voor sommige informatietypen bestaat er geen geschikt open standaard formaat. Kies in dat geval een formaat dat zo goed mogelijk aan de doelstelling voldoet. Dat is meestal een veelgebruikt formaat dat door meerdere leveranciers ondersteund wordt. 

Deze eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. betekent niet dat een informatieobject in een open standaard formaat opgeslagen moet zijn. Zolang het informatieobject bij de export maar getransformeerd kan worden naar een open standaard.

Implementatieadvies

  1. Stel een lijst vast van voorkeursformaten (open standaarden of formaten die zo goed mogelijk aan de doelstelling voldoen). Met deze lijst kunnen ontwerpers eenvoudig toetsen of ze de juiste formaten exporteren.
  2. Gebruik zo veel als mogelijk standaarden uit de lijsten van het Forum Standaardisatie ('Pas toe of leg uit'-lijst en Lijst met gangbare standaarden) . Dat bevorderd de bruikbaarheid van informatie binnen de hele overheid. 
  3. Controleer of de exports voldoen aan de voorkeursformaten.
  4. Sla informatieobjecten, waar mogelijk, meteen op in een voorkeursformaat. Dat scheelt conversieHet omzetten van een informatieobject van het ene medium naar het andere, of van het ene formaat naar het andere. bij een export, en dat verkleint de kans op conversiefouten.
  5. Pas de lijst met voorkeursformaten geregeld aan bij de dan gangbare formaten. Indien nodig, pas dan meteen de betreffende exportfuncties aan.

Bronverwijzingen

  • Open standaarden zijn de norm (website Forum Standaardisatie)
  • NEN 2082 par. 6.3 ("In het geval van digitale archiefstukken moet er een lijst zijn van (versies van) toegelaten bestandsformaten die regelmatig moet worden onderhouden.")
  • Archiefregeling art. 26, lid 1 (dit artikel schrijft voor dat digitale archiefbescheidenInformatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995. uiterlijk op het tijdstip van overbrengingVerplichte procedure uit de Archiefwet om overheidsinformatie die blijvend bewaard moet worden na uiterlijk twintig jaar aan een daarvoor aangewezen archiefbewaarplaats over te dragen beschikbaar is in een open standaard.)

Publicatiestatus

Gepubliceerd

Kwaliteitscriteriawiki Nationaal Archief