Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Eis 6 - Export

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Eis 6 - Export
DUTO-0022info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Van elk informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. is een exportPresentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor machinale interpretatie. beschikbaar, binnen redelijke tijd en inspanning.

Doel

De informatiegebruiker (mens of machine) kan het informatieobject bewaren en verwerken in de eigen gebruiksomgevingGeheel van voorzieningen waar een gebruiker (mens of machine) over kan beschikken om toegang te krijgen tot informatie.. Daardoor is de informatiegebruiker voor de toegangRecht, gelegenheid of hulpmiddel voor het vinden, gebruiken of terugzoeken van informatie. tot de informatie zo min mogelijk afhankelijk van de beheeromgevingGeheel van voorzieningen waar een beheerder over kan beschikken om informatie te beheren..

Toelichting

Een export kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Bijvoorbeeld:
  • Opname als afschrift van het informatieobject in de eigen administratie van de gebruiker.
  • Om (met een viewer) een weergavePresentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor menselijke interpretatie. te maken.
  • Het maken van een nieuw informatieobject op basis van een bestaand object.
  • Indexering door een zoekmachine.
  • Data-analyse.
  • Overbrenging van het informatieobject naar een archief.
Er mogen geen onredelijke technische of procedurele belemmeringen zijn om een export op te vragen (als een gebruiker daar recht op heeft: zie Eis 7). Wat een onredelijke belemmering is, hangt af van de aard van de informatie en de gebruikers. Het moet daarom voor elke geval apart worden vastgesteld. Omdat de technische mogelijkheden en maatschappelijke verwachtingen aan verandering onderhevig zijn, moet deze afweging geregeld herijkt worden.

Implementatieadvies

  1. Maak een persistente URL voor het opvragen van de export. Deze kan gebruikt worden om te verwijzen naar het informatieobject. Bijvoorbeeld vanuit een zoekresultaat, e-mail, metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. van een ander informatieobject of bookmarks.
  2. Stel vast wat de mogelijke gebruikersgroepen. Voer regelmatig gebruikersonderzoek onder deze gebruikersgroepen uit om te bepalen of de benodigde tijd en inspanning als redelijk ervaren wordt.

Bronverwijzingen

  • NEN 2082 Eis 60: "Aan de hand van criteria kan een reeks archiefbestanddelen worden geselecteerd. De gehele reeks of een deel van de geselecteerde archiefbestanddelen moet kunnen worden gemarkeerd voor verdere verwerking. De verdere verwerking wordt uitgevoerd op individuele archiefstukken/archiefbestanddelen. De verdere verwerking kan bestaan uit bijv. vernietigenProces van verwijderen of wissen van archiefbescheiden zonder dat zij weer gereconstrueerd kunnen worden., overdragenVeranderen van de zorg voor, eigendom van en/of verantwoordelijkheid voor het beheer van archiefstukken. of exporteren."

Publicatiestatus

Gepubliceerd

Kwaliteitscriteriawiki Nationaal Archief