Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Alle eisen voor duurzame toegankelijkheid

DUTO wiki > Kwaliteitseisen > Alle eisen voor duurzame toegankelijkheid

LET OP: De lijst met DUTO-eisen bevat ook enkele eisen die nog ter discussie staan. Het onderscheid wordt aangegeven in het veld 'Status':

  • Gepubliceerd: Onderdeel van de actuele versieEen afzonderlijk informatieobject uit een reeks die door opeenvolgende wijzigingen is ontstaan. van DUTO. (NB in deze versie niet van toepassing.)
  • Vervallen: Geen onderdeel van de actuele versie van DUTO. Onderdeel van een vorige versie.
  • Concept: Geen onderdeel van de actuele versie van DUTO. Inhoud staat nog ter discussie. Mogelijk onderdeel van een volgende versie.
  • Kandidaat publicatie: Wordt onderdeel van de volgende versie van DUTO, als de stuurgroep akkoord gaat.
  • Kandidaat vervallen: Vervalt in de volgende versie van DUTO, als de stuurgroep akkoord gaat.


Status Eis Permanent ID  
Gepubliceerd Er is een informatiemodel waarin alle informatieobjecten zijn beschreven die de organisatie ontvangt en creëert. DUTO-0004
Gepubliceerd De weergavePresentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor menselijke interpretatie. en exportPresentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor machinale interpretatie. van elk informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. bevat minimaal volledige en actuele metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. zoals voorgeschreven in de Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie. DUTO-0013
Gepubliceerd De export van een informatieobject voldoet aan een open standaardAfspraken vastgelegd in specificatiedocumenten die beheerd worden in een open standaardisatieproces dat voldoet aan: laagdrempelige beschikbaarheid van documentatie, geen hindernissen op basis van intellectuele eigendomsrechten, inspraakmogelijkheden, en onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatie-organisatie. formaat. DUTO-0021
Gepubliceerd Van elk informatieobject is een export beschikbaar, binnen redelijke tijd en inspanning. DUTO-0022
Gepubliceerd Van elk informatieobject is een weergave beschikbaar, binnen redelijke tijd en inspanning. DUTO-0025
Gepubliceerd Informatieobjecten zijn beveiligd tegen onbedoelde en onbevoegde wijzigingen. Conform de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. DUTO-0026
Gepubliceerd Als een informatieobject slechts gedeeltelijk openbaar is, dan zijn er een gedeeltelijke weergave en export beschikbaar waarin alleen de openbare delen zijn opgenomen. DUTO-0027
Gepubliceerd Een informatieobject is toegankelijk voor iedereen die op basis van regelgeving en beleid inzagerecht heeft. DUTO-0029
Gepubliceerd Er is een zoekfunctie waarmee alle informatieobjecten vindbaar zijn, binnen redelijk tijd en inspanning. DUTO-0031
Gepubliceerd Er is een vastgestelde Selectielijst waarin is beschreven hoe lang informatieobjecten bewaard worden. DUTO-0032
Gepubliceerd Informatieobjecten worden niet eerder en niet later vernietigd dan is aangeven in de selectielijstBeschrijving van categorieën procesgebonden informatieobjecten die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen, voorafgegaan door een verantwoording. Daarin staan de termijnen na het verstrijken waarvan de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden.. Na vernietiging van een informatieobject is er een verklaring van vernietigingEen verklaring of proces-verbaal waarin de vernietiging van informatieobjecten wordt vastgelegd. beschikbaar. DUTO-0034
Gepubliceerd Een blijvend te bewaren informatieobject wordt binnen twintig jaar overgebracht naar een archiefbewaarplaats. DUTO-0036
Gepubliceerd Informatieobjecten zijn ingedeeld in risicoklassen. Per risicoklasse is het toegankelijkheidsniveauVastgestelde set kwaliteitseisen voor de toegankelijkheid van informatieobjecten die behoren tot een bepaalde risicoklasse. bepaald waaraan de betreffende informatieobjecten moeten voldoen. DUTO-0041
Concept [Deze eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. staat nog ter discussie] Per categorieAanduiding van een verzameling entiteiten met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken, zoals vastgelegd in een classificatieschema. informatieobjecten is er een specificatie van de essentiële kenmerkenDe kenmerken van een informatieobject die de maatstaf zijn voor het vaststellen van de authenticiteit van het informatieobject. die een informatieobject die tot die categorie behoort, moet bevatten. DUTO-0010
Concept [Deze eis staat nog ter discussie] De export van een informatieobject is gelijkluidendEigenschap dat een reproductie/weergave de essentiële kenmerken van het origineel juist en volledig representeert/weergeeft. aan zijn origineel. DUTO-0042
Concept [Deze eis staat nog ter discussie] Alle weergaves van een informatieobject  bevatten volledige en correcte weergave van de essentiële kenmerken van het informatieobject.  DUTO-0043
Vervallen Er is een procesbeschrijving van alle categorieën processen. DUTO-0001
Vervallen Van elk uitgevoerd procesSamenhangend geheel van stappen en procedures voor de uitvoering van een taak. is de procesgang vastgelegd. DUTO-0002
Vervallen Er is een beschrijving van alle (actuele en niet-actuele) beheerapplicaties waarmee de organisatie informatieobjecten ontvangt, creëert, bewaart, beheert en beschikbaar stelt. DUTO-0003
Vervallen Er is een vastgesteld classificatieschemaAanduiding van het systematisch ordenen van entiteiten in categorieën. met daarin categorieën waarin de processen van de organisatie zijn ingedeeld, op basis van overeenkomstige kenmerken van die processen. DUTO-0005
Vervallen Er is een vastgesteld classificatieschema met daarin categorieën waarin de informatieobjecten van de organisatie zijn ingedeeld, op basis van overeenkomstige kenmerken van de functies van die informatieobjecten in het werkproces. DUTO-0006
Vervallen Per categorie processen is vastgelegd welke categorieën informatieobjecten naar hun functie worden ontvangen en gecreëerd bij de uitvoering van processen die tot die categorie behoren. DUTO-0007
Vervallen Per beheerapplicatie is beschreven welke categorieën informatieobjecten de organisatie met die applicatie ontvangt, creëert, bewaart, beheert en beschikbaar stelt. DUTO-0008
Vervallen Er is een lijst van alle actoren die bij de processen betrokken zijn . DUTO-0009
Vervallen Een informatieobject bevat minimaal de essentiële kenmerken zoals gespecificeerd voor de categorie informatieobjecten waartoe het informatieobject behoort. DUTO-0011
Vervallen Er is een vastgesteld metagegevensschemaBeschrijving van de structuur en betekenis van de metagegevens van een informatieobject. voor het toevoegen van metagegevens aan informatieobjecten. DUTO-0012
Vervallen Voor metagegevens van informatieobjecten die niet gebaseerd zijn op een actueel standaard metagegevensschema, zijn vertaalschemaInstructie hoe metagegevens die voldoen aan metagegevensschema A, vertaald kunnen worden naar metagegevens die voldoen aan metagegevensschema B.'s beschikbaar naar en van actuele standaard metagegevensschema's. DUTO-0014
Vervallen Een informatieobject heeft een uniek en onveranderlijk identificatiekenmerkUniek kenmerk van een entiteit.. DUTO-0015
Vervallen Een informatieobject bevat metagegevens over de structuur en de semantiek van de inhoud (de content) van het informatieobject. DUTO-0016
Vervallen Een informatieobject bevat metagegevens over inhoud, functie, structuur, verschijningsvorm, bronprocesHet werkproces waarin een informatieobject is ontvangen of opgemaakt., betrokken actoren en de samenhang met andere informatieobjecten. DUTO-0017
Vervallen Een informatieobject bevat metagegevens over de zorgdragerDegene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden. en de inhoudelijk verantwoordelijke. DUTO-0018
Vervallen Een informatieobject bevat metagegevens over wijzigingen van essentiële kenmerken van dat informatieobject. In het bijzonder wat, wanneer en door wie is gewijzigd. DUTO-0019
Vervallen De metagegevens van een informatieobject bevatten per voorkomende entiteitElk concreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen een uniek en permanent identificatiekenmerk. DUTO-0020
Vervallen Van elk informatieobject kan een (gedeeltelijke) reproductieResultaat van de conversie van een informatieobject (het origineel) naar een ander informatieobject. van alleen de metagegevens gegenereerd worden, overeenkomstig het metagegevensschema. DUTO-0023
Vervallen Er is een beschrijving van de minimale eisen waaraan de standaard digitale gebruikersomgeving voor een bepaalde doelgroep en gebruiksdoel moet voldoen, om informatieobjecten te kunnen opvragen en weergeven. DUTO-0024
Vervallen Er is een lijst met toegestane gronden voor beperking van openbaarheid, gemotiveerd door wetgeving en beleid. DUTO-0028
Vervallen Is de openbaarheid van een informatieobject beperkt, dan staat in de metagegevens welke personen en groepen wel toegangRecht, gelegenheid of hulpmiddel voor het vinden, gebruiken of terugzoeken van informatie. hebben en wat de wettelijke gronden van de beperking zijn.   DUTO-0030
Vervallen Een informatieobject bevat metagegevens die aangeven of het informatieobject blijvend wordt bewaard of zal worden vernietigd na het aflopen van de eveneens als metagegeven vastgelegde bewaartermijnDe termijn waarna de zorgdrager een informatieobject moet vernietigen dat voor vernietiging in aanmerking komt.. DUTO-0033
Vervallen Na het vernietigenProces van verwijderen of wissen van archiefbescheiden zonder dat zij weer gereconstrueerd kunnen worden. van een informatieobject zijn metagegevens beschikbaar voor het kunnen afleggen van verantwoording over het vernietigen. De overige metagegevens zijn vernietigd. DUTO-0035
Vervallen Metagegevens van informatieobjecten worden geautomatiseerd toegevoegd en geactualiseerd. DUTO-0037
Vervallen Daar waar beheer niet zonder acceptabel kwaliteitsverlies geautomatiseerd kan verlopen, worden beheerhandelingen handmatig uitgevoerd conform een daarvoor vastgestelde beschrijving. DUTO-0038
Vervallen Verplaatsingen van informatieobjecten tussen informatiesystemen worden geautomatiseerd uitgevoerd. DUTO-0039
Vervallen De schema's, modellen en standaarden die de organisatie gebruikt, zijn getoetst op juistheid en bruikbaarheid, zijn vastgesteld, worden beheerd en worden aangepast als daar aanleiding voor is. DUTO-0040
wiki Nationaal Archief