Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Toelichting op eisen

DUTO wiki > Kwaliteitseisen > Toelichting op eisen

DUTO is een standaard programma van eisen voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatieInformatie die de overheid zelf maakt of ontvangt bij het uitvoeren van haar taken.. De eisen gaan over de inhoud van de overheidsinformatie en de functionaliteit om toegangRecht, gelegenheid of hulpmiddel voor het vinden, gebruiken of terugzoeken van informatie. te krijgen tot overheidsinformatie.

Het totale programma van eisen is bedoeld als een specificatie van het hoogste kwaliteitsniveau dat een overheidsorgaanOrganisatie die volgens de Archiefwet 1995 een overheidsorgaan is. hanteert voor de toegankelijkheid van zijn informatie.

Voor informatie waarvoor een minder streng beheerregime toereikend is, kan worden volstaan met een deel van de eisen (zie 'Implementatie van DUTO').

Dit is ter beoordeling van de overheidsorganisatie zelf, op basis van "pas toe of leg uit". DUTO definieert (nog) geen lagere toegankelijkheidsniveaus, maar een overheidsorgaan kan deze al voor zichzelf vaststellen.

Opbouw van een DUTO-eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is.

Elke DUTO-eis wordt beschreven op een afzonderlijke pagina. Op elke pagina staat:

Nummer: elke eis heeft een eigen nummer, bedoeld om te kunnen verwijzen naar de eis. Het nummer geeft geen volgorde aan. Het wordt alleen voor referentie gebruikt.

Titel: een korte aanduiding waarmee verwezen kan worden naar de eis.

Eis: de beschrijving van de gewenste situatie.

Publicatiestatus: geeft aan of de eis onderdeel is van de actuele versieEen afzonderlijk informatieobject uit een reeks die door opeenvolgende wijzigingen is ontstaan. van DUTO.

Toelichting: een nadere toelichting op de eis.

Implementatieadvies: adviezen die kunnen helpen bij het implementeren van de eis. De adviezen betreffen keuzes die vanuit het perspectief van de gebruikers van informatie niet verplicht zijn. Ze behoren dan ook niet tot het formele deel van de eis.

Voorbeelden: voorbeelden hoe de eis kan worden ingevuld. DUTO bevat op dit moment nog weinig voorbeelden; ze worden verzameld bij de toepassing van DUTO.

Bronnen: de bron(en) waaraan de eis is ontleend. Dit zijn met name wetgeving en standaarden. Soms is de eis - op basis van de bronnen - wettelijk verplicht voor een deel van de overheidsinformatie. Maar dit is zelden een een-op-een relatie. Soms is de eis een aanbevolen invulling van een wettelijke eis.

Overwegingen: de overwegingen die de redactie heeft gemaakt bij het formuleren van de eis.

wiki Nationaal Archief