Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Metagegevens

DUTO wiki > Begrippen > Metagegevens

Definitie

Gegevens die een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. beschrijven.

Toelichting

Metagegevens dienen om andere gegevens te beschrijven. Metagegevens zijn bijvoorbeeld: wie legde wanneer en waarom een bepaald gegeven vast, en wanneer is het door wie gewijzigd en om welke reden? Het vastleggen van metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. vergemakkelijkt het beheren, vinden, uitwisselen en interpreteren van informatie en is essentieel voor de betrouwbaarheid ervan.

In DUTO gaat het altijd over metagegevens die onderdeel vormen van het betreffende informatieobject. Het beheer van deze metagegevens is daarmee onlosmakelijk verbonden aan het beheer van het informatieobject. Daarbuiten kunnen ook aanvullende metagevens vastgelegd zijn, die los beheerd worden.

De standaard NEN-ISO 22081 geeft een uitgebreide uiteenzetting van de aard en het gebruik van metagegevens. De 'Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie' geeft hier nadere invulling aan voor de Nederlandse overheid. De DUTO-eisen gaan verder in op de metagegevens die minimaal vastgelegd moeten zijn en geeft de motivatie daarvoor. 

Voorbeelden

Auteur van een notitie. Locatie waar een vergunning betrekking op heeft. Formaat van een bestand. Aanvrager van een subsidie. Datum van laatste wijziging.

Bronverwijzingen

Het begrip 'metagegevens' wordt in de meeste gezaghebbende bronnen niet gedefinieerd. Daarom geeft DUTO een eigen definitie die aansluit bij de manier waarop er veelal over geschreven wordt.

NEN-ISO 15489 geeft wel een explicite definitie van metagegevens: "gegevens die contextDe entiteiten die direct en/of indirect de inhoud, structuur en wijze van bevraging van een informatieobject bepalen., inhoud en structuur van archiefbescheidenInformatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995. en hun beheer door de tijd heen beschrijven". Deze defintie gebruikt DUTO niet, omdat het een onnodige beperking geeft op de aard van de metagegevens. Dit sluit niet aan bij de gangbare manier om over metagegevens te praten. De elementen context, inhoud, structuur en beheer komen wel terug in de eisen die DUTO stelt aan metagegevens.

Publicatiestatus

Gepubliceerd
wiki Nationaal Archief