Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Selectie

DUTO wiki > Begrippen > Selectie

Definitie

a. Geheel van activiteiten gericht op het scheiden van voor blijvende bewaring en voor vernietiging te eniger tijd bestemde archiefbescheidenInformatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995.. b. Activiteit binnen de selectiea. Geheel van activiteiten gericht op het scheiden van voor blijvende bewaring en voor vernietiging te eniger tijd bestemde archiefbescheiden. b. Activiteit binnen de selectie als onder a. waarbij de voor blijvende bewaring en de voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden daadwerkelijk worden gescheiden. als onder a. waarbij de voor blijvende bewaring en de voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden daadwerkelijk worden gescheiden.

Toelichting

De Archiefwet 1995 maakt onderscheid tussen blijvend te bewaren en tijdelijk te bewaren ("voor vernietiging te eniger tijd bestemd") informatieobjecten. Het procesSamenhangend geheel van stappen en procedures voor de uitvoering van een taak. van onderscheid maken, heet selectie. Selectie bestaat uit twee stappen:

  1. Vastleggen van de criteria op grond waarvan het onderscheid wordt gemaakt. Het vastleggen van de criteria gebeurt in een selectielijstBeschrijving van categorieën procesgebonden informatieobjecten die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen, voorafgegaan door een verantwoording. Daarin staan de termijnen na het verstrijken waarvan de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden. (zie selectielijst). Deze stap wordt waarderingActiviteit binnen de selectie waarbij door bestudering van de context van informatieobjecten wordt bepaald welke categorieën informatieobjecten voor tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking komen, al dan niet onder toekenning van bewaartermijnen. genoemd.
  2. Bepalen - op basis van de criteria uit de selectielijst - of informatieobjecten blijvend of tijdelijk bewaard moeten worden. En dat vastleggen in de metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven., inclusief de bewaartermijnDe termijn waarna de zorgdrager een informatieobject moet vernietigen dat voor vernietiging in aanmerking komt. bij tijdelijk te bewaren informatieobjecten.

Bronverwijzingen

Definitie overgenomen van de ANV, lemma 12.

NEN 2082 hanteert een iets andere definitie: "Het administratief verwerken van de tijdens het proces van waardering gemaakte keuze, door metadata aan de archiefstukken toe te kennen." Dit komt overeen met alleen deel b) van de definitie van de ANV. Dit verschil kan verwarring geven.

Publicatiestatus

Gepubliceerd


wiki Nationaal Archief