Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Waardering

DUTO wiki > Begrippen > Waardering

Definitie

Activiteit binnen de selectiea. Geheel van activiteiten gericht op het scheiden van voor blijvende bewaring en voor vernietiging te eniger tijd bestemde archiefbescheiden. b. Activiteit binnen de selectie als onder a. waarbij de voor blijvende bewaring en de voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden daadwerkelijk worden gescheiden. waarbij door bestudering van de contextDe entiteiten die direct en/of indirect de inhoud, structuur en wijze van bevraging van een informatieobject bepalen. van informatieobjecten wordt bepaald welke categorieën informatieobjecten voor tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking komen, al dan niet onder toekenning van bewaartermijnen.

Toelichting

[uit 'Belangen in Balans']: "Waarderen is het toekennen van waarde. Waardering van archiefbescheidenInformatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995. gebeurt voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld om aan te geven welke informatie gepubliceerd kan worden of juist voorlopig niet in de openbaarheid mag komen, of welke informatie optimaal beveiligd dient te worden. Een ander oogmerk van waarderen is bepalen welke informatie hoe lang bewaard dient te worden. Op deze laatste categorieAanduiding van een verzameling entiteiten met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken, zoals vastgelegd in een classificatieschema. richt deze handreiking zich. Vaak hangen de verschillende vormen van waarderen van informatie samen. Om die reden is het verstandig – waar mogelijk – de verschillende waarderingsvormen in samenhang toe te passen. De redenen om informatie na verloop van tijd te vernietigenProces van verwijderen of wissen van archiefbescheiden zonder dat zij weer gereconstrueerd kunnen worden. dan wel voor de eeuwigheid te bewaren, kunnen heel divers zijn. De belangrijkste afwegingsfactoren worden bepaald door het specifieke bedrijfsbelang (inclusief juridisch en financieel belang), het politieke belang (inclusief verantwoordingsbelang) en het maatschappelijk belang (inclusief het belang van de recht- en bewijszoekende burger, het historisch belang en het erfgoedbelang)."

Bronverwijzingen

De DUTO-definitie is gebaseerd op de definitie uit de ANV: "Activiteit binnen de selectie (onder a.) waarbij door bestudering van de context van archiefbescheiden wordt bepaald welke categorieën archiefbescheiden voor tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking komen, al dan niet onder toekenning van bewaartermijnen."

Publicatiestatus

Gepubliceerd


wiki Nationaal Archief