Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Eigenschap:Beschrijving

KennismodelDuurzame Toegankelijkheid
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:Pagina's die de eigenschap “Beschrijving” gebruiken

Er zijn 19 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

A

A Glossary of Archival and Records Terminology +The Glossary contains more than 2,000 defined entries, more than 600 lead-in terms, and nearly 700 citations from some 280 sources, and is based primarily on archival literature in the United States and Canada.

B

Belangen in balans: Handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd +Deze handreiking is een wegwijzer voor het waarderen van archiefbescheiden voor een verantwoorde selectie. Zij is gebaseerd op een combinatie van eisen in de bestaande wet- en regelgeving, inzichten uit onderzoeken en een aantal pilots. De handreiking beschrijft waardering en selectie in de digitale tijd. Dat komt vooral tot uitdrukking in het moment waarop deze activiteiten plaatsvinden – rondom het moment van creatie – en een grote nadruk op het kennen van de processen waaruit de archiefbescheiden voortkomen.
Beschikbaar +Gebruikers kunnen de gevonden informatie snel en eenvoudig opvragen, op elk moment van de dag. De gebruiker hoeft daarvoor geen ingewikkelde procedures te doorlopen of handelingen uit te voeren, en niet lang te wachten of veel geld te betalen. Toegang wordt gebruikers niet ten onrechte geweigerd en niet ten onrechte verleend.
Betrouwbaar +Gebruikers kunnen erop vertrouwen dat de informatie die ze inzien betrouwbaar is. Dat heeft geen betrekking op de inhoud van de informatie, maar op de authenticiteit van de status. Gebruikers moeten er bij voorbeeld van op aan kunnen dat de informatie gemaakt of ontvangen is door de actor en op het tijdstip zoals aangegeven. En dat die informatie sindsdien niet ongeautoriseerd gewijzigd is.

D

Duurzaamheid duurt het langst +De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 15 januari 2014 het rapport Duurzaam duurt het langst van de Erfgoedinspectie aan de Tweede Kamer aangeboden, mede namens de minister voor Wonen en Rijksdienst. Belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de kerndepartementen al vergevorderd zijn met het invoeren van digitaal documentbeheer en digitaal archiveren, maar dat er nog een forse inspanning nodig is om de ambities voor een duurzaam toegankelijk digitaal informatiebeheer bij het Rijk te kunnen verwezenlijken. Deze inspanning zal vooral gericht moeten zijn op het duurzaam beheer van digitale informatie en op het digitaal samenwerken en kunnen uitwisselen van digitale documenten. Dan pas kan het digitale archief optimaal functioneren voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de departementen, de interne en publieke verantwoording en als bron voor wetenschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek.

E

Een dementerende overheid? +De Rijksarchiefinspectie heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke wijze digitale bedrijfsvoerings- en verantwoordingsinformatie bij de centrale overheid beheerd wordt. We hebben onderzoeken uitgevoerd bij drie omvangrijke overheidsorganisaties. Ook bij doorlichtingen van ministeries en kortere inspecties stonden we stil bij de beschikbaarheid, ordening en toegankelijkheid van digitale informatie. Hierdoor kunnen we een beeld schetsen van 'the state of the art' bij de centrale overheid, de knelpunten en de oplossingen. Daarover rapporteren we in deze publicatie.

I

ISO 14721:2012 en: Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model +Een kader voor het langdurig bewaren van informatieobjecten met als belangrijkste onderdelen: een beschrijving van de functies voor een systeem voor het langdurig bewaren van informatieobjecten; een beschrijving van de informatiestructuur van informatieobjecten.
ISO 15489-1:2001 (nl): Informatie en documentatie - Informatie- en archiefmanagement - Deel 1: Algemeen +NEN-ISO 15489-1 geeft advies over het beheer van archiefbescheiden van archiefvormende organisaties, publiek- en privaatrechtelijk, voor interne of externe gebruikers.
ISO 9000:2005: Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst +ISO 9000 beschrijft grondbeginselen van kwaliteitsmanagementsystemen en specificeert de terminologie voor kwaliteitsmanagementsystemen.
Interpreteerbaar +Gebruikers kunnen leesbare informatie op de juiste manier interpreteren. Zodat ze er betekenis aan kunnen hechten en conclusies uit kunnen trekken. Daarvoor is het van belang om te weten in welke context de informatie is gemaakt en gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer en door wie het is gemaakt, binnen welke organisatie, vanuit welk proces, met welk doel en wie heeft het ingezien of gewijzigd.

L

Leesbaar +Gebruikers kunnen de beschikbare informatie lezen. Dat betekent dat de gebruiker op zijn eigen werkplek over de technische voorzieningen beschikt om de informatie te openen en in te zien. Ongeacht het technische formaat of plaats waar de informatie bewaard wordt.

N

NEN-ISO 23081-1:2006 nl: Informatie en documentatie - Processen voor informatie- en archiefbeheer - Metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 1: Principes +De NEN-ISO 23081 biedt een kader voor het aanmaken, beheren en gebruiken van metagegevens ten behoeve van informatie- en archiefmanagement met daarin ook aandacht voor de implementatie en toepassing van metagegevens, dit alles binnen het raamwerk van de NEN-ISO 15489: Informatie en documentatie - Informatie- en archiefmanagement. De norm stelt het niet verplicht om een bepaalde reeks metagegevens ten behoeve van informatie- en archiefmanagement in te voeren omdat de details van deze metagegevens van elkaar zullen verschillen naar gelang de eisen van de organisatie of specifieke eisen inzake jurisdictie. De norm behandelt echter wel de belangrijkste bestaande reeksen metagegevens en doet dat overeenkomstig de eisen van de NEN-ISO 15489. Deel 1 biedt een kader voor het aanmaken, beheren en gebruiken van metagegevens bij informatie- en archiefmanagement en geeft uitleg over de leidende principes. De Archiefregeling verwijst in artikel 19 naar de NEN-ISO 23081.
NEN-ISO 23081-2:2009 nl: Informatie en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 2: Conceptuele en implementatieaspecten +De NEN-ISO 23081 biedt een kader voor het aanmaken, beheren en gebruiken van metagegevens ten behoeve van informatie- en archiefmanagement met daarin ook aandacht voor de implementatie en toepassing van metagegevens, dit alles binnen het raamwerk van de NEN-ISO 15489: Informatie en documentatie - Informatie- en archiefmanagement. De norm stelt het niet verplicht om een bepaalde reeks metagegevens ten behoeve van informatie- en archiefmanagement in te voeren omdat de details van deze metagegevens van elkaar zullen verschillen naar gelang de eisen van de organisatie of specifieke eisen inzake jurisdictie. De norm behandelt echter wel de belangrijkste bestaande reeksen metagegevens en doet dat overeenkomstig de eisen van de NEN-ISO 15489. Deel 2 geeft een toelichting op en achtergrondinformatie bij deel 1 en geeft richtlijnen voor de implementatie van deel 1. De Archiefregeling verwijst in artikel 19 naar de NEN-ISO 23081.

P

PROV Overview +Provenance is information about entities, activities, and people involved in producing a piece of data or thing, which can be used to form assessments about its quality, reliability or trustworthiness. The PROV Family of Documents defines a model, corresponding serializations and other supporting definitions to enable the inter-operable interchange of provenance information in heterogeneous environments such as the Web. This document provides an overview of this family of documents.

T

Titel +Beschrijving
Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) versie 1.1 +Specificatie van de minimaal verplichte metagegevens plus een beschrijving van de toepassing ervan voor overheidsinformatie bij de decentrale overheden, zijnde provincies, waterschappen en gemeenten. Het TMLO versie 1.1 is een doorontwikkeling van het Toepassingsprofiel Lokale Overheden versie 1.0 van de Werkgroep Voorbereiding Implementatie e-Depot, zoals op 5 april 2013 vastgesteld door het Convent van RHC’s en Nationaal Archief.
Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (2009) +Rijksbrede afspraken over de manier van vastleggen van metagegevens plus afspraken over welke metagegevens minimaal nodig zijn.

V

Vindbaar +Gebruikers kunnen alle relevante informatie snel en eenvoudig vinden. Ze krijgen de informatie gepresenteerd die voor hen relevant is. Informatie die gebruikers niet mogen inzien, is voor hen niet vindbaar. Informatie kan bijvoorbeeld zijn afgeschermd omwille van privacy of staatsveiligheid.

W

Web Ontology Language (OWL) +The W3C Web Ontology Language (OWL) is a Semantic Web language designed to represent rich and complex knowledge about things, groups of things, and relations between things. OWL is a computational logic-based language such that knowledge expressed in OWL can be exploited by computer programs, e.g., to verify the consistency of that knowledge or to make implicit knowledge explicit. OWL documents, known as ontologies, can be published in the World Wide Web and may refer to or be referred from other OWL ontologies. OWL is part of the W3C’s Semantic Web technology stack, which includes RDF, RDFS, SPARQL, etc.
wiki Nationaal Archief